TRAUMA & YOGA

Ordet trauma kan vara avskräckande för många

Själva ordet betyder att vi har lagrad stress i kroppen. Du har kanske redan läst om Traumainformed yoga eller Trauma- sensitive yoga som ofta nämns i USA. Det är svårt att hitta ett svenskt ord på detta som inte känns allt för avskräckande. Det här är iallafall mitt försök på att nå ut med hur yogan kan bli tryggare för personer med lagrad stress i kroppen.

Det finns i oss och runt oss

Det finns många olika typer av lagrad stress, från yttre omständigheter till inre sjukdomstillstånd. Det kan vara stress ifrån omgivning och miljö, så väl som från människor i vår närhet eller ärftligt. Alla upplever förr eller senare trauma i livet. Några lever med aktiva stressmönster livet ut och andra kommer igenom sina utmaningar, stärkta av erfarenheten. Det alla som påverkas av trauma har gemensamt är att kroppskänslan och gränssättningen inte fungerar normalt.

Respektera det icke viljestyrda

Att veta mer om trauma gör att yogaövning och även undervisning får en annan ton och intention. Från att vilja väl, så kan vi tillrättalägga kommunikationen/tankarna baserade på det som kan ge mer trygghet, för att komma i kontakt med de delar av sig själv som idag är utom räckhåll.

Det finns många olika typer av trauma. Det här är för dig som upplever överkänslighet och utmattning. Global High Intensity Activation (GHIA) förekommer vi tidiga trauman, hög feber, syrebrist eller anestesi.  Det bidrar till en överkänslighet. Ja, du läste rätt. Överkänslighet ses som ett trauma, inte en personlighet. Det finns också angrepp man inte kunnat undfly.  (Inescapable attack). Den är när vi är med om något som vi inte själva kan kontrollera eller komma oss ur, som gör kroppen känslig och i beredskap på nästa allt som sker utanför oss.

Vad som är viktigt att veta är att vid den här typen av trauma är att alla är väldigt känsliga för stimulans och intryck. Överkänsliga. Här behöver alla förändringar ske med små, små steg -hand i hand med trygghet och i takt med närvarande kroppskänsla.

God intention kan ha motsatt syfte med trauma i bagaget

Praktiskt exempel – En person som är känslig för ljud kan aldrig läka sina trauma genom att delta på gong- session, fram till att de mönster och reflexer som är aktiva integreras. Ljudet blir ett hot som re-traumatiser nervsystemet. Många känsliga märker inte gränsöverskridningen, på grund av intensiteten. Det lugn som uppstår är en stressreflex som heter fruktanparalys eller frys, så att oro/irritation övergår till ett avstängdhet som kan misstas för att vara ett harmoniskt tillstånd. Skillnaden är att i detta fall så är kroppen satt på undantagsläge gällande andning, hjärtrytm, cirkulation till armar och ben samt metabolism.

Praktiskt exempel – Vid trauma är det extra svårt att be om hjälp. Allt är ”bra” eller ”ok” eftersom det inte är helt katastrofalt. Vi vet vad vi har och det är acceptabelt. Vi vet sällan vad vi får, eftersom perspektiven och förbättringspotentialen fattas vid trauma och då kan det sällan göras bättre. Att ge alternativ, sök från ”bra” eller ”ok” till  ”ännu bättre” är en förutsättning för att lära sig känna mer av det som ökar tryggheten. Rörelserna och positionerna kan med hjälp av gemensamma eller individuella resurser frisättas från känslor och minnen eller bestämda åsikter kopplade till tidigare erfarenheter som tagit över och vilseleder.

Praktiskt exempel – En person med aktiverad fight/flight har inte tillgång till sin lugn och ro känsla. Att säga ”slappna av” som om stressmönstret kan styras av viljan, är provocerande eftersom stressmönstret fortfarande är aktivt och behöver praktisk vägledning för att förlösas.

Praktiskt exempel -Att låta en person med lagrade minnen, smärta och stelhet ligga i långa stretchar kanske är ”bra”, i brist på alternativ som är ”bättre”. Att möta smärta med smärta eller stelhet är otrevligt för en person som lever med trauma, -som förresten betyder sår på latin. Här stångar stressmönster mot viljan i frånvaro av grundläggande kunskap om trygghet, gränssättning och resurser för att känna de läkande krafterna i yogan.

Praktiskt exempel – En person med trauma som inte känner sina gränser, känner inte mer för att någon säger ”känn dina gränser”.  Men upplevelsen kan skifta beroende på tid, hastighet, rytm, resurser, utrymme och trygghetskänsla.

Praktiskt exempel – Att göra något i egen takt, kan vara svårt när taktkänslan fattas. Att göra något i takt med ett styrt ”djupt” andetag kan också re-traumatisera på grund av dess överväldigande effekter när gränssättningen är svag och tryggheten är låg.

Sätt att förstå dig själv och att göra yogan tryggare

Trygghet traumakänslighet ger grundläggande färdigheter för en trygghet i yogan baserad på kunskap om vad trauma är och innebär.  Det här är för dig som vill veta annat än muskler och bindväv, positioner och stretching.
Det handlar om hur du kan uttrycka eller använda dig av yoga som ett sätt trolla fram det trevliga, positiva och sköna – för de andra aspekterna kommer naturligt nog att dyka upp ändå. Målet är att bli medveten om att det finns möjlighet att tillrättalägga stressenergins uttryck.

Traumahealing utan hokos pokus

Här får du lära mer om nervsystemets reaktionsmönster i praktiskt uttryck, vilka faktorer som behövs för att kroppen ska läka sin stress. Upptäcka mer om vakenhet utan oro och förankring i socialt engagemang. Se på på vikten av resurser för att undgå re-traumatisering på grund av obehag/smärta/ljud/ljus/beröring/ansträngning.

Dessutom fina tips på hur du tolkar stress och uttryck. Det är en sak att observera, men hur ska du kunna möta stress-energier och anpassa talet/tankarna/handlingen. Här lär du sätt att guida och bidra med mer trygghet i ditt sätt att vara genom spännande övningar för socialt engagemang, gränssättning och nervsystemets aktivering.

Min bakgrund

Jag har själv övat yoga dagligen i dryga femton år och jobbat som yogalärare, före jag vidareutbildade mig i Rytmisk rörelseträning och Somatic Experiencing, som är traumaterapi baserat på ”bottom up” principen med kroppen som fokus. Genom rörelse och upplevelse stärks kroppskänslan så att de andra delarna av helheten kan balanseras och integreras med vägledning. 

Min historia är ovanlig. Men om vi ser den ur ett traumaperspektiv så är den helt naturlig. Att leva med komplext trauma förändrar. Yogan har varit min väg att långsiktigt få en fungerande kropp i vuxen ålder. Jag ser fördelarna med att skynda långsamt. Jag hade inga fördelar när jag började. Min väg hade kunnat vara både tryggare och trevligare ifall jag haft mer kunskap, tidigare.

Under åren har jag lärt mig att stretching och andningsövningar inte alltid är det bästa utan en kunskap om gränssättning och stressmönster. Det är ofta re-traumatiserande. Det har fått mig att söka mer och djupare efter det icke viljestyrda. Det finns många aspekter i yoga som fungerar läkande eller nedbrytande, helt beroende på vilken kunskap och erfarenhet vi själva har och använder oss av under övningen.

Kursens innehåll

Undervisningen är praktisk och enkel att följa.  Lekfull. Genom kursen får du möjlighet att bekanta dig med sätt att observera, kommunicera, stärka trygghet i rummet, på yogamattan och i kroppen. Du kommer att få lära dig hur du kan prata till olika delar av hjärnan och vad som stärker det sociala engagemanget hos individen och i gruppen.

Mejla för nästa kurs.